Dünyada herşey için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak, gafletliktir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Bin, ikibin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları bugün aynen uygulamaya kalkışmak ilim ve fennin içinde bulunmak değildir...Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz, çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.Mustafa Kemal ATATURK

PROF. DR. OĞUZ REŞAT SİPAHİ

Oğuz Reşat Sipahi tıp doktoru-infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olup halen Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi'nde infeksiyon hastalıkları profesörü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Hilal Sipahi ile evlidir. İki çocuğu vardır.

Menenjitler, santral sinir sistemi infeksiyonları, beyin apseleri, diskit-spondilodiskitler ve kemik-eklem-protez infeksiyonları, febril nötropeni, bruselloz, çok ilaca dirençli tüberküloz, dirençli hastane infeksiyonlarının yönetimi ve korunması, çoklu dirençli idrar yolu infeksiyonları, sepsis-septik şok, nedeni bilinmeyen ateş, influenza (grip-domuz gribi), bibliyometri, HIV/AIDS ve hepatitler (HBV, HCV vs) başlıca ilgi alanları olup bu konuların hepsinde çeşitli uluslararası çalışmalara imza atmıştır.

Oğuz Reşat Sipahi Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye-Ekmud) kurucu üyesidir. Mayıs 2010-12 ve Mayıs 2014-16 arasında Türkiye-Ekmud yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases-Study Group for Brain Infections (ESCMID-Esgib Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği-Beyin İnfeksiyonları Çalışma Grubu) genel sekreteridir. Avrupa menenjit rehberi yazarlarından biridir.

Yaklaşık 90'i uluslarası dergilerde olmak üzere hakemli dergilerde 160'dan fazla bilimsel yayını vardır. Bu yayınlar çeşitli kaynak kitap, kitap ve makalelerde 1900'den fazla atıf almıştır. Web of Science'da H indeksi 19, google scholarda ise 25'dir.

Oğuz Reşat Sipahi 2011-15 arasında yardımcı editörlüğünü yaptığı Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials'da 2015 Kasım'dan beri Başeditör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Biomed Research International ve Case Reports in Infectious Diseases dergilerinin editörler kurulu üyesidir. Bunlara ek olarak Clinical Infectious Diseases, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Journal of Clinical Microbiology, International Journal of Antimicrobial Agents, Scientific Reports, Drugs, Infection ve Vaccine gibi pekçok uluslararası dergide hakemlik yapmıştır.

Oğuz Reşat Sipahi 1992'den beri Göztepe Spor Kulübü Derneği üyesidir. 2001-3 arasında Göztepe Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İnternetteki en geniş içerikli Göztepe web sitelerinden Göztepelist Organizasyonu'nun (www.goztepelist.org) kurucusudur. Göztepe'ye Hizmet Derneği (GHD) kurucu yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca 2015-16 arasında GHD yönetim kurulu üyesi olarak tekrar görev yapmıştır. Yenigün gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Oğuz Reşat Sipahi ve arkadaşlarının dünyada ve/veya Türkiye'deki yaptığı başlıca ilkler

PROF. DR. OĞUZ REŞAT SİPAHİ

Oğuz Reşat Sipahi is a medical doctor and infectious diseases and clinical microbiology specialist. He is professor of infectious diseases in Ege University, Faculty of Medicine.

He is married with Hilal Sipahi, MD, PhD and father of two kids.

His main interests in infectious diseases are meningitis, central nervous system infections, brain abscess, spondylodiscitis, bone-joint-prosthetic infections, neutropenic fever, brucellosis, tuberculosis, multidrug resistant hospital-acquired infections, hospital infection prevention, multidrug resistant urinary tract infections, sepsis-septic shock, fever of unknown, influenza-flu, bibliometrics, HIV/AIDS, viral hepatitis (HBV, HCV) and he has several publications in all of these subjects.

Oğuz Reşat Sipahi is one of the founder members of Turkish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology Specialists (Türkiye-EKMUD). He served in the executive committee of Türkiye-EKMUD between May-2010 and May 2012 and May 2014-May 2016. He is also actively serving in the Executive Committee of European Study Group for Infectious Diseases of Brain as general secretary since 2013 May. He is one of the authors of the European meningitis guidelines.

He has more than 160 papers published in peer review journals (More than 90 published in international scientific journals). His papers received >1900 citations in several textbooks, books and papers. He has H index of 19 in Web of Science and 24 in google scholar.

Oguz Resat Sipahi is also the Editor in Chief of Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials since November 2015. He is in the editorial board of Biomed Research International and Case Reports in Infectious Diseases. As well, he has served as reviewer for many international Journals such as Clinical Infectious Diseases, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Journal of Clinical Microbiology, International Journal of Antimicrobial Agents, Scientific Reports, Drugs, Infection and Vaccine.

Oguz Resat Sİpahi is a member of Göztepe Sports Club since 1992 and served also in the executive committee of Göztepe SC between 2001-2003. He is the founder of GöztepeLIST Organization (www.goztepelist.org), which is one of the largest Göztepe fan internet websites. He served as a founder executive of Association for Serving to Göztepe (Göztepe'ye Hizmet Derneği). Between 2015-2016 he has reserved as executive committe member of the Society. He is also a columnist in Yenigun newspaper.

 

 

 

Main page/Ana sayfa, GöztepeLIST, Quatrains from Omar Hayyam/Ömer Hayyam'dan seçtiklerim, Poems from Ataol Behramoğlu /Ataol Behramoğlu'ndan seçtiklerim, Epigrams/Özlü sözler , Atatürk'ten yöneticilere öğütler , Jokes/Fıkralar,
Classical music/Klasik müzik, Curriculum vitae/yaşam hikayem, Dünyada ve Türkiye'de ilkler, Links/Linkler, Ege Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Links/Linkler, Best tourist guides in Ephesus

 
 

 

oguz.resat.sipahi@gmail.com .

Last updated on December, the 19th, 2018.

This website was created on December, the 30th, 1997