PROF. DR. OĞUZ REŞAT SİPAHİ

Oğuz Reşat Sipahi tıp doktoru-infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olup halen Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi'nde infeksiyon hastalıkları profesörü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Hilal Sipahi ile evlidir. İki çocuğu vardır.

Menenjitler, santral sinir sistemi infeksiyonları, beyin apseleri, diskit-spondilodiskitler ve kemik-eklem-protez infeksiyonları, febril nötropeni, bruselloz, çok ilaca dirençli tüberküloz, dirençli hastane infeksiyonlarının yönetimi ve korunması, çoklu dirençli idrar yolu infeksiyonları, sepsis-septik şok, nedeni bilinmeyen ateş, influenza (grip-domuz gribi), bibliyometri, HIV/AIDS ve hepatitler (HBV, HCV vs) başlıca ilgi alanları olup bu konuların hepsinde çeşitli uluslararası çalışmalara imza atmıştır.

Oğuz Reşat Sipahi Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye-Ekmud) kurucu üyesidir. Mayıs 2010-12 ve Mayıs 2014-16 arasında Türkiye-Ekmud yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases-Study Group for Brain Infections (ESCMID-Esgib Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği-Beyin İnfeksiyonları Çalışma Grubu) genel sekreteridir. Avrupa Infeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID) menenjit tanı ve tedavi rehberi yazarlarından biri ve Türkiye'den tek kisidir.

Yaklaşık 120'si uluslarası dergilerde olmak üzere hakemli dergilerde 170'dan fazla bilimsel yayını vardır. Bu yayınlar çeşitli kaynak kitap, kitap ve makalelerde 2550'den fazla atıf almıştır. Web of Science'da H indeksi 20, google scholarda ise 28'dir.

Oğuz Reşat Sipahi, 2011-15 arasında yardımcı editörlüğünü yaptığı Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials'da 2015 Kasım-2020 Şubat arasında Başeditör olarak görev yapmiştir. MJIMA, Oguz Resat Sipahi'nin bas editörlüğü döneminde Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Embase, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Proquest, EBSCO, CINAHL Complete, Gale / Cengage Learning, Index Copernicus, Root Indexing, British Library, TurkMedline, J-GATE, EuroPub, WHO-Hinari, OARE, ARDI, AGORA ve GOALI tarafından indekslenmeye baslamıştır.

Oğuz Reşat Sipahi ayrıca Biomed Research International ve Case Reports in Infectious Diseases dergilerinin editörler kurulu üyesidir. 2020 yılında Clinical Infectious Diseases dergisinin editöryal danışma kuruluna davetli olarak katılmıştır. Ayrıca Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Environmental International, Journal of Clinical Microbiology, International Journal of Antimicrobial Agents, Scientific Reports, Drugs, Infection, European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ve Vaccine gibi pek çok üst düzey uluslararası dergi dahil 50'den fazla dergide hakemlik yapmıştır.

Oğuz Reşat Sipahi 1992'de 18 yaşında Göztepe Spor Kulübü Derneği üyesi olmuştur. 2001-3 arasında Göztepe Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2000 yılında internetteki en geniş içerikli Göztepe web sitelerinden GöztepeLIST Organizasyonu'nu (www.goztepelist.org) kurmuştur. Göztepe'ye Hizmet Derneği (GHD) kurucu yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca 2015-16 arasında GHD yönetim kurulu üyesi olarak tekrar görev yapmıştır. Yenigün gazetesinde ve GöztepelIST sitesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli futbol kitaplarında Göztepe için kitap bölümleri yazmıştır.

Haberler
 •  İdeal covid19 kesin olgu tanımı ne olmalıdır? Clinical Infectious Diseases (Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nın-IDSA dergisi) isteği üzerine yazdığım editöryalde özellikle radyoloji+ klinik+ pzr- olguları, bir tanı testinin gücünü ölçebilmek için gerekli değişkenleri, metagenomik analizin olası katkılarını ve olası yapılabilecekleri irdeledim... Tam metne serbest erişimli olarak buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. (10 Ağustos 2020)
 •    

 • Sayın Halkımıza Duyurudur...
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak tekrar covid19 kliniği açtık... Ulkenin pek çok yerinde 100+ 200+ yeni covid19 olgu rakamları geliyor meslektaşlarımızdan... Sağlık Bakanlığı tarafından verilen rakamların doğru olma olasılığı doğru olmama olasılığına göre çok çok daha düşük gözüküyor... 
  Lütfen kendinize sosyal mesafeye ve maskelere dikkat edin...Aynı anda ağız ve burnumuzun üstünde tutun maskeyi; dirsek alın boyun yalnızca ağız örtecek şekilde değil... (30 Temmuz 2020) 
 •      

 • Tigesiklin ile tedavi ettiğimiz hastalarımızdaki klinik gözlemlerimizde INR uzaması tespit etmemiz üzerine yaptığımız araştırmamız Expert Opinion on drug Safety dergisinde   yayınlandı. 55 hastada %34.5 oranında INR uzaması bildirdik.
 •     

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane İnfeksiyonları Komitesi olarak sürveyans yaptığımız kliniklerdeki 2014-18 arasındaki el hijyeni oranlarımızı irdelediğimiz toplam 24153 el hijyeni gözlemi içeren yazımız Ege Tıp Dergisi'nde  yayınlandı. üm çalışanların el hijyeni uyum oranı sırasıyla; 2014: %32,0, 2015: %55,7, 2016: %61,0, 2017: %55,6 ve 2018: %68,1 olmuştur.
 •   

 • Dünya Sağlık Örgütü, Ege Üniversitesi ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan Hastanelerinin covid19 hazırlıklılığını artırmaya yönelik Azecovid isimli projemiz 15 Temmuz'da sona erdi. 
 •   

 • Azol dirençli Candida vajiniti tedavisinde, anidulofungin ile tedavi ettiğimiz, dünyadaki ilk olgu Journal of Obstetrics and Gynecology'de yayınlandı. (21 Nisan 2020)
 • Kliniğimiz ve gastroenteroloji kliniği ile birlikte hastanemizde ledipasvir/sofosbuvir ile tedavi ettiğimiz 104 HCV hastasının klinik sonuçları Turkish Journal of Gastroenterology'de  yayınlandı. Başarı oranlarımız altta yatan hastalıklar da göz önüne alındığında %94-100 arasındaydı.
 • İkinci tez öğrencim Sinan Mermer'in MRSA menenjitinde seftarolin ile vankomisini karşılaştırdığımız tezi Journal of Global Antibiotic Resistance Dergisinde yayınlandı.
 • PROF. DR. OĞUZ REŞAT SİPAHİ

  Oğuz Reşat Sipahi is a medical doctor and infectious diseases and clinical microbiology specialist. He is currently a professor of infectious diseases in Ege University, Faculty of Medicine.

  He is married with Hilal Sipahi, MD, PhD and father of two kids.

  His main interests in infectious diseases are meningitis, central nervous system infections, brain abscess, spondylodiscitis, bone-joint-prosthetic infections, neutropenic fever, brucellosis, tuberculosis, multidrug resistant hospital-acquired infections, hospital infection prevention, multidrug resistant urinary tract infections, sepsis-septic shock, fever of unknown, influenza-flu, bibliometrics, HIV/AIDS, viral hepatitis (HBV, HCV) and he has several publications in all of these subjects.

  Oğuz Reşat Sipahi is one of the founder members of Turkish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology Specialists (Türkiye-EKMUD). He served in the executive committee of Türkiye-EKMUD between May-2010 and May 2012 and May 2014-May 2016. He is also actively serving in the Executive Committee of European Study Group for Infectious Diseases of Brain as general secretary since 2013 May. He is one of the authors of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases meningitis guidelines.

  He has more than 170 papers published in peer review journals (more than 120 published in international scientific journals). His papers received >2550 citations in several textbooks, books and papers. He has H index of 20 in Web of Science and 28 in google scholar.

  Oguz Resat Sipahi served as the Editor in Chief of Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials between November 2015-February 2020. He is in the editorial board of Biomed Research International and Case Reports in Infectious Diseases. He is an invited editorial advisory board member of Clinical Infectious Diseases. As well, he serves as reviewer for many international journals such as Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Environmental International, Journal of Clinical Microbiology, International Journal of Antimicrobial Agents, Scientific Reports, Drugs, Infection, European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases and Vaccine.

  Oguz Resat Sipahi is a member of Göztepe Sports Club since 1992 and served also in the executive committee of Göztepe SC between 2001-2003. He founded the GöztepeLIST Organization (www.goztepelist.org), which is one of the largest Göztepe fan internet websites. He served as a founder executive of Association for Serving to Göztepe (Göztepe'ye Hizmet Derneği). Between 2015-2016 he has reserved as executive committee member of the Society. He is also a columnist in Yenigun newspaper and Göztepelist website. He wrote several book chapters in football books regarding Göztepe.

   
   

   

  oguz.resat.sipahi@gmail.com

  Last updated on August, the 17th, 2020.

  This website was created on December, the 30th, 1997